Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2019 оны 8 сарын 31 

2019 оны 1-8 сар

80

26,948,960,000.00₮

14,951,216,500.00₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2018 он

2018 оны 1-12 сар

160

53,200,673,000₮

29,831,290,810₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2017 он

2017 оны 1-12 сар

62

23,721,300,000.00₮

11,633,647,020.00₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2016 он

2016 оны 1-12 сар

36

19,273,100,000.00₮

8,008,340,660.00₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2015 он 

2015 оны 1-12 сар

87

22,499,989,470.00₮

8,819,833,445.60₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2014 он 

2014 оны 1-12 сар

261

39,366,110,000.00 ₮

17,221,174,400.00₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт

Батлан даалтын мэдээ 
Хамрах огноо
Зээлдэгчийн тоо 
Зээлийн дүн 
Батлан даалтын дүн 

2013 он 

2013 оны 1-12 сар

56

10,367,100,000.00₮

3,702,790,000.00 ₮ 

Батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгчдийн жагсаалт