Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА.