Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧЭЭР ААН БҮРТГҮҮЛЭХЭД ШААРДАГДАХ МАТЕРИАЛ

1. ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгүүлэх тухай хүсэлт албан бичгээр (ХХААХҮЯ-ын Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт албан тоотоо хаяглах) 
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
3. Дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт. Тодорхойлолтод нийт даатгуулагчийн тоог дурдсан байх (эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа) 
4. Харъяа дүүргийн татварын хэлтсийн тодорхойлолт (цахимаар авсан тодорхойлолт байж болно) 
5. Өмнөх жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан (50 сая төгрөгөөс дээш борлуулалтын орлоготой бол аудитаар баталгаажуулсан байх) 
ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар