Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

“ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ БАТЛАН ДААЛТ” ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХАД ИРҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ
 1. КОМПАНИЙН (ИРГЭН) ТАНИЛЦУУЛГА
 • ААН-ийн үйл ажиллагааны түүх, өнөөгийн байдал
 • Санхүүгийн үйл ажиллагаа
 • Түүхий эд бэлтгэл, хангамж, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагаа
 • Үйлдвэрлэл, борлуулалт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
 1. БАТЛАН ДААЛТТАЙ ЗЭЭЛ АВАХААР ИРҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ЗОРИЛГО
  • Төсөл амжилттай хэрэгжих үндэслэл
  • Зах зээлд эзлэх байр, суурь
  • Төслийн ач холбогдол, үр дүн
 2. ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ
  • Менежментийн төлөвлөгөө, SWOT шинжилгээ
  • Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт
  • Нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаа, төлөвлөлт
  • Байгаль орчны үйл ажиллагаа, төлөвлөлт
 3. ТӨСЛИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
  • Маркетингийн бодлого, төлөвлөлт
  • Зорилтот хэрэглэгч, худалдан авагчийн судалгаа
  • Өрсөлдөгчийн судалгаа
 4. ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТООЦОО
  • Хөрөнгө оруулалт (санхүүжилт)-ын үндсэн танилцуулга
  • Үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөө
  • Үйлдвэрлэлийн зардал, өртгийн тооцоо
  • Ашгийн төлөвлөгөө
  • Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын асуудалд дараах зүйлийг тусгасан байна.  Үүнд:

 • Тухайн төсөл нь байгаль орчинд ямар нөлөө үзүүлэх талаарх тодорхойлолт.
 • Төсөл хэрэгжүүлэгч нь /шаардлагатай/ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл (үндэсний болон бүс нутгийн нийгэм болон байгаль орчны хууль, дүрэм журмын дагуу) авсан эсэх.
 • Төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны шаардлагыг хангасан үйлдвэрийн байгууламжийг эзэмшиж, ашиглах зөвшөөрөлтэй эсэх.
 • Төслийн зориулалт нь ямар нэгэн хамгаалалттай байгалийн бүсэд хохирол учруулах эсэх.
 • Энэхүү төслийн үйл ажиллагаа нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн бүсд хамрагдсан эсэх.
 • Төсөл хэрэгжүүлэгч нь дотооддоо хөдөлмөр, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандартыг ханган ажилладаг эсэх.
 • Ажлын байрыг цомхотгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулах үйл ажиллагаанд явуулах эсэх.
 • Зээлийн зориулалт нь үндэсний цөөнхөд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх.
 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ) хийлгэх салбарын ангилалд хамрагдаж байгаа бол БОНЕҮ хийлгэсэн эсэх.

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН