Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН ХӨГЖЛИЙН ШИЙДЭЛ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Зээлийн батлан даалтын сан 2017 оны 3 сарын 23-ны өдөр Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагатай хамтран Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад 20 орчим Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хамрагдсан ба сургалтаар Сангийн үйл ажиллагааны танилцуулга болон батлан даалтад хэрхэн хамрагдах талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг өглөө.