Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Орон нутаг дахь үйлчилгээ

Зээлийн батлан даалтын сан нь 21 аймагт орон тооны бус төлөөлөгчдийг томилон ажлуулдаг бөгөөд орон нутгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн бодлого, хэрэгжилт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэнүүд хавсран  гүйцэтгэж байна.

Тус төлөөлөгчид нь зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, батлан даалтын гэрээг баталгаажуулах, батлан даалттай зээлийн зориулалт, бизнесийн үйл ажиллагаа болон эргэн төлөлтөнд хяналт мониторинг хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.