Зорилго зорилт

2 сар 23 өдрийн өмнө

Зорилго зорилт

  •  Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ
  •  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ
  •  Иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангана
  •  Сангийн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай явуулахад чиглэгдэнэ
Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх