Батлан даалтын мэдээ

2019/01/09

2018 онд олгосон батлан даалтын мэдээлэл

Зээлийн батлан даалтын сангаас 2018 онд батлан даалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нэрсийн жагсаалт, батлан даалтын дүн мэдээлэл.


2018/11/29

Батлан даалтын мэдээ

                                Батлан даалт шийдвэрлэсэн байдал 
                                         /өссөн дүнгээр 2013-2018.III/
                                                                                                                             
/сая төгрөг/

Утга

Харилцагчийн тоо

Эзлэх хувь

Зээлийн хэмжээ

Батлан даалтын хэмжээ

Эзлэх хувь

Батлан даалт гаргахаар шийдвэрлэсэн

674

63,4%

178,660.37

82,275.79

58.39%

Хаагдсан

260

40.75%

42,531.90

17,317.70

23.24%

 

Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх