Гадаад хамтын ажиллагаа

28 өдөр 3 цагийн өмнө

Гадаад хамтын ажиллагаа

ACSIC

 

ACSIC / Азийн зээлийн дэмжлэг үзүүлэгч байгууллагуудын холбоо/

Гишүүнээр 2015 оны 11 сарын 17-ны өдөр элсэн орсон.

Холбоотой Зураг   Малайзын ЗБДС – Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad 
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2013.06.27
Гэрээ дуусах огноо: 2020.06.27
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг.
  Тайваны ЗБДС- Small and medium enterprise credit guarantee fund of Taiwan
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2013.07.11
Гэрээ дуусах огноо: Гэрээг нэг тал цуцлах хүртэл
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг
  KODIT -  Korea Credit Guarantee Fund (БНСУ-ын ЗБДС)
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2013.11.15
Гэрээ дуусах огноо: Гэрээг нэг тал цуцлах хүртэл
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг
  АХБ - Азийн Хөгжлийн Банк
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2014.09.09
Гэрээ дуусах огноо: 
АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь төслийн бэлтгэл ажлын техник туслалцааны  зорилго, хамрах хүрээ, зохион байгуулалт, зардлыг урьдчилж тохирон энэхүү санамж бичигт тусгав. 
  IFAD - International Fund for Agricultural Development (Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан)
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2015.08.27
Гэрээ дуусах огноо: ЗЗБУТөсөл дуусах хүртэл
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжлийн төсөл хэрэгжиж дуусмагц уг төслийн зээлийн батлан даалтын дэд хэсгийг ЗБДС уруу нэгтгэх нөхцөлийг хууль дүрэм журмын дагуу бүрдүүлсэн байхтай холбоотойгоор хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох талуудын баримтлах суурь бичиг баримт болгон байгуулсан санамж бичиг. 
  ОХУ-ын ЗБДС – Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2015.10.03
Гэрээ дуусах огноо: Гэрээг нэг тал цуцлах хүртэл
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг
  KOREG  - Korean Federation Of Credit Guarantee Foundations
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2016.04.25
Гэрээ дуусах огноо: Гэрээг нэг тал цуцлах хүртэл
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг.
   JFC – The Small and Medium Enterprise Unit of Japan Finance Corporation (Японы санхүүгийн корпорацийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих газар)
 
Гэрээ байгуулсан огноо: 2016.11.26
Гэрээ дуусах огноо: 2018.11.26
Талууд хоёр орны ЖДҮ-ийн салбарт зээлийн батлан даалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ЖДҮ-г дэмжих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулсан санамж бичиг. 

 

Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх