Мэдээ

ЗБДС-ийн удирдлага, ажилтнууд АТГ-ын сургалтад хамрагдлаа.

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга Т.Баярхүү ЗБДС-ийн хүсэлтээр 2019 оны 06 сарын 21-ний өдөр сургалт хийлээ. 


Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, авлигын хор нөлөө гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд явагдсан энэхүү сургалтад ЗБДС-ийн удирдлагууд, ажилтнууд бүгд хамрагдлаа. 

Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх