• 26814920_1999226080318312_4448217351210804690_n.jpg
  • 2.jpg
  • 21761859_1944662245774696_1773576716773986249_n.jpg
  • 12.jpg
  • 14.jpg
  • 20622002_1929821623925425_9162585303046125605_n.jpg
  • 10.jpg

Батлан даалт авах зээлдэгч:

Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгч

Батлан даалтын хэмжээ:

Нэг зээлдэгчид олгох зээлийн 60 хүртэл хувьд;

Нэг зээлдэгчид батлан даалт гаргах дээд хэмжээ 500.0 /таван зуу/ сая төгрөг хүртэл;

Батлан даалтын хугацаа:

Банк, зээлдэгч хооронд байгуулсан гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй.

Батлан даалтын хураамж:

Батлан даалтын хүсэлт гаргахдаа үйлчилгээний хураамж 10.000 төгрөг нэг удаа төлнө. Үүнд:

1 жил хүртэл хугацаанд -1%
2 жил хүртэл хугацаанд -2%
3 жил хүртэл хугацаанд -3%

Батлан даалт хүсэгчийн бүрдүүлэх материал:

Банк, санхүүгийн байгууллагын албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохыг нотлох баримт
Сангаас шаардсан нэмэлт материалууд
Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

Батлан даалтын хүсэлт гаргах:

Батлан даалт авах аж ахуй нэгж иргэн нь батлан даалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн, банк, санхүүгийн байгууллагын зээл олгох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан бол батлан даалтад хамрагдах хүсэлтээ банк, санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан гаргана.

Батлан даалт гаргахад хориглосон заалт:

Чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээл, баталгаа, батлан даалттай

Тухайн зээл нь өмнөх зээлийг хаах зориулалттай / өмнөх зээлийг зээлдэгч өөрийн бизнестээ зориулж авсан байх ёстой бөгөөд одоо авч буй батлан даалттай зээлийн 50-иас ихгүй хувийг шилжүүлэхэд хамаарахгүй/
Байнгын оршин суух тодорхой хаяггүй
Өмнө нь төслийн зээлэнд хамрагдсан боловч зориулалтын дагуу ашиглаагүй
Сангаас шаардсан нэмэлт мэдээллийг өгөхөөс татгалзсан
Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн